Rezerwacja

Rezerwacji Domku można dokonać drogą e-mailową na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub telefonicznie pod numerem tel: 601483567

Wynajmujący niezwłocznie potwierdzi możliwość dokonania rezerwacji wysyłając Najemcy wiadomość e-mail, która zawierała będzie m.in. termin rezerwacji, wysokość czynszu najmu, kwotę zadatku oraz numer rachunku bankowego właściwego do dokonania płatności zadatku, czynszu najmu oraz kaucji („Potwierdzenie”).

Aby dokończyć proces rezerwacji Najemca zobowiązany jest uiścić Wynajmującemu zadatek w wysokości 30% wartości czynszu najmu za cały okres najmu („Zadatek”) lub kwotę ustaloną telefonicznie na podany rachunek bankowy w terminie 48 godzin (nie licząc sobót i dni ustawowo wolnych od pracy) od otrzymania Potwierdzenia.

Rezerwację uznaję się za dokonaną z chwilą uznania rachunku bankowego Wynajmującego środkami, stanowiącymi kwotę zadatku. Jeżeli rezerwacja nie może zostać zaakceptowana, Najemca otrzyma informację o braku akceptacji rezerwacji. Niezwłocznie po uznaniu rachunku bankowego Wynajmującego środkami, stanowiącymi kwotę Zadatku Wynajmujący potwierdzi dokonanie rezerwacji wysyłając Najemcy wiadomość e-mail lub SMS, która zawierała będzie m.in. potwierdzenie zaksięgowania zadatku na koncie Wynajmującego oraz wszystkie niezbędne dane konieczne do realizacji pobytu w tym w szczególności dane kontaktowe Rezydenta. Brak potwierdzenia rezerwacji jest równoznaczny z odmową akceptacji rezerwacji.

Zmiana terminu rezerwacji

Najemca może zmienić termin pobytu w Domku, pod warunkiem, że zmiana taka zostanie dokonana co najmniej na 14 dni przed pierwotnym terminem rezerwacji i zostanie zaakceptowana przez Wynajmującego. Zmiany terminu pobytu można dokonać kontaktując się z Wynajmującym drogą e-mailową na adres:Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub telefonicznie pod numerem tel: 601483567 Wynajmujący ma prawo do odmowy dokonania zmiany terminu pobytu jeśli z przyczyn obiektywnych nie będzie to możliwe. W przypadku odstąpienia od umowy z powodu braku możliwości wprowadzenia zmian w terminie pobytu Najemcy nie przysługuje zwrot Zadatku.

Anulowanie rezerwacji

Najemca może anulować rezerwację Domku kontaktując się z Wynajmującym drogą mailową na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub telefonicznie pod numerem tel: 601483567 W przypadku anulowania rezerwacji Najemcy nie przysługuje zwrot Zadatku. W przypadku anulowania rezerwacji po uiszczeniu całego czynszu najmu i kaucji kwoty te (po potrąceniu Zadatku) zostaną zwrócone Najemcy w kwocie nominalnej w terminie 7 dni roboczych od dnia anulowania rezerwacji przelewem na rachunek bankowy wskazany przez Najemcę. W przypadku gdy rezerwacja nie zostanie anulowana lub gdy anulowanie rezerwacji nastąpi na 5 dni przed dniem przyjazdu i później Najemca zobowiązany będzie do uiszczenia całego czynszu najmu, zgodnie z dokonaną rezerwacją.

Wydanie i Zwrot Domku

Wydanie i zwrot Domku odbywa się w godzinach ustalonych z Rezydentem odpowiedzialnym za przekazanie kluczy. Jeżeli nie uzgodniono innej godziny wydanie Domku Najemcy w pierwszym dniu najmu następuje nie wcześniej niż o godzinie 16:00 a zwrot Domku ostatniego dnia najmu najpóźniej o godzinie 10:00. Jeżeli wydanie Domku Najemcy po uzgodnieniu z Rezydentem następuje w pierwszym dniu najmu wcześniej niż o godzinie 7:00 albo zwrot Domku w uzgodnieniu z Rezydentem następuje ostatniego dnia najmu po godnie 22:00 Najemca zobowiązany będzie do zapłaty dodatkowej opłaty w kwocie 350 zł.

Najemca zobowiązany jest poinformować Rezydenta o planowanej godzinie przyjazdu, najpóźniej 3 dni poprzedzającym planowany dzień przyjazdu. Najemca zobowiązany jest natychmiast poinformować właściciela obiektu o braku możliwości dotarcia na umówioną wcześniej godzinę. Wynajmujący obiektu nie ponosi odpowiedzialności wobec Najemcy za ewentualne opóźnienia w wydaniu Domku spowodowane brakiem właściwego zawiadomienia o godzinie przyjazdu.

Wydanie Domku następuje na podstawie okazanego Rezydentowi dowodu tożsamości, poprzez przekazanie kluczy oraz prezentację Domku i zapoznanie Najemcy z jego wyposażeniem. Wydanie Domku następuje pod warunkiem uiszczenia przez Najemcę całości czynszu najmu i kaucji na zasadach określonych w cenniku. Ostatniego dnia najmu Najemca zobowiązany jest zwrócić Wynajmującemu Domku w stanie niepogorszonym z uwzględnieniem normalnego stopnia zużycia za pośrednictwem Rezydenta, który dokona przeglądu Domku w obecności Najemcy. W razie niedokonania zwrotu Domku po zakończeniu najmu Najemca zobowiązany będzie uiszczać Właścicielowi karę umowną w wysokości dwukrotności aktualnego czynszu najmu za dany Domek, za każdą dobę po dacie zakończenia najmu. Najemca zobowiązany jest do zwrotu domku w stanie w jakim zastał, co obejmuje pozostawienie umytych naczyń i sprzętów kuchennych, wyrzuceniem śmieci. Nie dostosowanie się do powyższego zobowiązania skutkuje zapłatą rekompensaty w postaci pozostawionej kaucji tytułem końcowego sprzątania domku.

Zasady Korzystania z Domku i Obowiązki Najemcy

Z Domku korzystać mogą osoby w liczbie określonej przy dokonywaniu rezerwacji. Jeżeli liczba osób mających korzystać z Domku przekracza liczbę podaną w rezerwacji Rezydent może odmówić wydania Domku.

Osoby odwiedzające mogą przebywać w Domku od godziny 7:00 do godziny 22:00. Najemca nie może oddawać Domku w podnajem oraz przekazywać go osobom trzecim do używania.

Najemca zobowiązany jest do natychmiastowego poinformowania Rezydenta o ewentualnych uszkodzeniach i brakach zastanych w Domku. Ze względu na wymagania ochrony przeciwpożarowej w domku nie wolno używać jakichkolwiek przyrządów, urządzeń zasilanych energią elektryczną lub gazową, nie będących na wyposażeniu domków, a mogących stworzyć zagrożenie pożarowe np. grzałek elektrycznych, grzejników, palników gazowych. Zabrania się wnoszenia do domku łatwopalnych materiałów, w tym materiałów pirotechnicznych.

Najemca zobowiązany jest do należytego zabezpieczenia Domku, dokładnego zamykania drzwi wejściowych i okien przy każdorazowym jego opuszczeniu oraz staranne przechowywanie kluczy i nie udostępnianie ich osobom trzecim. W Domku zabrania się palenia tytoniu oraz używania otwartego ognia.

Najemca zobowiązany jest do segregacji śmieci według wskazówek udzielonych przez Rezydenta.

Najemca zobowiązany jest do dbania o zachowanie zasad dobrego sąsiedztwa, poszanowania zasad współżycia społecznego, w tym do poszanowania ciszy nocnej obowiązującej od godziny 22:00 do godziny 6:00.

Najemca nie ma prawa bez wcześniejszej pisemnej zgody Wynajmującego dokonywać jakichkolwiek napraw lub czynić jakichkolwiek nakładów lub zmian w Domku. O konieczności dokonania napraw lub nakładów Najemca zobowiązany jest niezwłocznie poinformować Rezydenta. Najemcy nie przysługuje prawo żądania od Wynajmującego zwrotu dokonanych nakładów, chyba że strony inaczej postanowią na piśmie. Rezydentowi i Wynajmującemu przysługuje prawo wstępu do Domku celem usunięcia awarii lub w razie powzięcia uzasadnionego podejrzenia, że Najemca narusza zapisy Regulaminu. W przypadku, gdy Najemca nie będzie obecny w Domku, Rezydent lub Wynajmujący niezwłocznie poinformują go o konieczności wstępu do Domku.

W przypadku naruszenia postanowień Regulaminu Wynajmujący uprawniony jest do rozwiązania umowy najmu ze skutkiem natychmiastowym a Najemca obowiązany jest niezwłocznie opuścić Domek. Akceptujemy zwierzęta domowe pod warunkiem wcześniejszego zgłoszenia tego faktu oraz, że będą to małe zwierzęta, nie agresywne i nie będą zagrażały i przeszkadzały osobom mieszkającym w pobliżu. Właściciele zobowiązani są do posiadania aktualnej książeczki szczepień swojego pupila, sprzątania nieczystości oraz wyprowadzania psów wyłącznie na smyczy. Wszelkie szkody spowodowane przez zwierzęta ponosi Najemca.

Odpowiedzialność

Najemca ponosi odpowiedzialność finansową za wszelkie szkody, jakie wyrządzi on lub osoby mu towarzyszące w Domku oraz w wyposażeniu Domku oraz jego otoczeniu. Najemca jest zobowiązany do niezwłocznego poinformowania Rezydenta o wszelkich zdarzeniach, które mogą narazić Wynajmującego lub jakąkolwiek inną osobę na szkodę oraz o jakichkolwiek szkodach wyrządzonych w budynku, w którym znajduje się Domek, w Domku oraz w wyposażeniu Domku, a także o wszelkich roszczeniach osób trzecich w związku z takimi szkodami i zobowiązuje się do natychmiastowego pokrycia kosztów naprawienia wszelkich szkód.

Najemca wraz z osobami uprawnionymi do pobytu, zgodnie z deklaracją, mają obowiązek ścisłego przestrzegania przepisów i zasad przeciwpożarowych, a także zasad bhp. W wynajmowanym domku obowiązuje całkowity zakaz palenia i używania otwartego ognia. Ze względu na wymagania ochrony przeciwpożarowej, wszelakie próby palenia tytoniu w domku będą skutkować natychmiastowym rozwiązaniem umowy bez zwrotu kwot uiszczonych za pobyt oraz w przypadku niezastosowania się Najemcy do zakazu palenia tytoniu w Domku Najemca zobowiązany jest na żądanie Wynajmującego do pokrycia kosztów prania - zasłon, pościeli i innych materiałów chłonących tytoń - w kwocie 1.500 zł.

W przypadku zanieczyszczenia Domku Najemca zobowiązany jest na żądanie Wynajmującego do pokrycia kosztów czyszczenia – dywanów i innych zanieczyszczonych materiałów i przedmiotów - w kwocie od 300 do kwoty kosztów usunięcia szkody. Wynajmujący ma prawo do pokrycia kwot o których mowa w ust. powyżej z otrzymanej Kaucji.

Wynajmujący nie ponosi odpowiedzialności za utratę lub uszkodzenie rzeczy wniesionych do Domku przez Najemcę lub inne osoby korzystające z Domku oraz nie odpowiada za jakiekolwiek szkody powstałe w skutek użytkowania Domku przez Najemcę lub inne osoby korzystające z Domku.

Wynajmujący nie ponosi odpowiedzialności za utratę lub uszkodzenie pojazdu pozostawionego przez Najemcę na miejscach parkingowych.

Wynajmujący ma prawo do pokrycia szkody wyrządzonej przez Najemcę lub inne osoby korzystające z Domku z otrzymanej Kaucji.

Wynajmujący ma prawo odmówić przyjęcia Najemcy, który podczas poprzedniego pobytu rażąco naruszył Regulamin, wyrządził szkody w mieniu Wynajmującego lub zakłócił zasady dobrosąsiedzkiego współżycia.

Cena usługi świadczone przez Wynajmującego nie obejmuje ubezpieczenia. Z usług korzystają Najemcy na własne ryzyko. Za doznane urazy, szkody i zniszczenie majątku (szkody spowodowane na zdrowiu i majątku trzeciej osoby) Wynajmujący nie odpowiada. Wynajmujący nie ponosi odpowiedzialności za przejściowe niedogodności nie wynikające z jego winy np. czasowym brakiem wody, prądu.

Postanowienia końcowe

W przypadku wystąpienia siły wyższej tj. nadzwyczajnych okoliczności, niezależnych od żadnej ze stron, katastrof żywiołowych, strajków, działań wojennych lub innych sytuacji wyjątkowych uniemożliwiających realizację usługi zgodnie z umową, Wynajmujący jest zwolniony z odpowiedzialności. W takiej sytuacji Wynajmujący ma prawo odstąpić od zawartej umowy z obowiązkiem zwrotu wszystkich wpłaconych przez Najemcę należności w kwocie nominalnej na wskazany przez Najemcę rachunek bankowy.

Prawem właściwym dla sporów pomiędzy Wynajmującym a Najemcą jest prawo polskie. Spory rozstrzygane będą przez sąd właściwy dla siedziby Właściciela, tj. Sąd Rejonowy w Nowym Targu lub Sąd Okręgowy w Nowym Sączu.

Kontakt z Właścicielem może być realizowany za pomocą:

formularza zgłoszeniowego, umieszczonego na stronie internetowej www.noclegi-domek.pl (jedynie w celu dokonania rezerwacji),
drogą mailową na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub,
telefonicznie pod numerem tel: 601483567
za pośrednictwem Rezydenta.

Dane osobowe.

Korzystając z usług przewidzianych niniejszym regulaminem w szczególności dokonując rezerwacji Domku Najemca niniejszym wyraża zgodę na umieszczenie jego danych osobowych w bazie danych Właściciela, odpowiedzialnego za proces rezerwacji. Dane będą przetwarzane wyłącznie w celu realizacji rezerwacji, ułatwienia dokonywania kolejnych rezerwacji oraz w celach marketingowych zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 lipca 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 roku, Nr 101, poz. 926, z późn. zm.). Najemcy przysługuje prawo wglądu do swoich danych osobowych i ich aktualizacji.

Życzymy miłego pobytu.